Celem działania Galerii KINO powstałej w kwietniu 2014 roku w wyniku porozumienia między Dolnośląskim Centrum Filmowym a Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu  jest propagowanie autorskich propozycji artystycznych zorientowanych wokół fotografii i multimediów. Zakres problematyki, formuła artystyczna, stosowane estetyki wynikają wprost z charakteru obrazu mechanicznego, który stanowi obecnie najbardziej powszechne i skuteczne narzędzie komunikacji społecznej.

Chcemy skupić się na dwóch zasadniczych grupach zagadnień:

I. Fotografia i jej pochodne są podstawowym sposobem opisu i interpretacji świata, co wynika ze specyfiki epoki i natury współczesności. Stąd artyści posługujący się narzędziami związanymi ze sztuką mediów przedstawiają go w sposób adekwatny dla dla rodzaju świadomości wykreowanej przez nowe nośniki przekazu. Dynamicznie rozwijająca się refleksja teoretyczna jak i wykładniczo postępujący postęp technologiczny w tej dziedzinie wciąż wyznaczają nowe, oryginalne sposoby pojmowania rzeczywistości oraz ujmowania jej w atrakcyjny komunikat wizualny.

II. Z drugiej strony istotne są również działania akcentujące autoikoniczność samego medium. Jego analiza odbywa się tak w obszarze obrazu nieruchomego jak i w przebogatym spektrum działań multimedialnych.

W działaniach galerii chcemy również wskazać na inne, pochodne do w/w zagadnień, wiodące obszary znaczeniowe, wynikające głównie z dyskursu pomiędzy ideami świadectwa a kreacji, które to obszary przynależą immanentnie do sfery pogłębionej interpretacji obrazów mechanicznych. Te ostatnie zaś wciąż prowokują do zadawania zasadniczych pytań: Czy są owe obrazy tożsame z przedstawianą rzeczywistością, czy też nie mają z nią nic wspólnego? Kiedy pojawiają się sens i znaczenie, kiedy zaś mamy do czynienia jedynie z bezideową strukturą substancjonalną samego w sobie nośnika obrazu? Czy obrazy fotograficzne i ich pochodne obiektywnie opowiadają o świecie, czy też może bardziej o naszym jego rozumieniu? Z tego zaś płynie postulat wyznaczenia różnic jak i korelacji pomiędzy obrazem jako dowodem na istnienie świata, a medium, które bardziej jednak mówi o samym twórcy i jego podmiotowości. Tego typu problematykę oraz zbliżoną do niej chcemy w galerii prezentować w postaci cyklicznych wystaw. Postulatem, którym galeria w znaczącym stopniu będzie się kierować, jest promowanie realizacji artystycznych opartych na eksperymencie i ryzyku artystycznym.

Zakres działania
Galeria działa w ramach Katedry Sztuki Mediów Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Galeria ma jednak charakter otwarty: poza artystami skupionymi wokół Katedry chcemy prezentować wszelkie ciekawe dokonania z obszaru Polski i zagranicy wszystkich tych, którzy realizują się poprzez fotografię i multimedia. Znaczącą uwagę chcemy poświęcić artystom debiutującym, stwarzając możliwość niekiedy pierwszego publicznego zaistnienia ich sztuki.

Kuratorzy Galerii: Piotr Komorowski i Marek Grzyb.

Piszą o nas

TV DOKIS.pl
Wystawa „KinoManual” – Aga Jarząb, Maciek Bączyk – Galeria Sztuki Mediów KINO
„Na własny rachunek” – Wernisaż wystawy Prof. Wiesława Gołucha w Galerii Kino
Wystawa Haliny Marduły w Galerii Kino – DCF

Związek Polskich Artystów Fotografików
Wystawa fotografii Agaty Szuby we wrocławskiej Galerii KINO
„Fotomontaże“ – wystawa Haliny Marduły w nowej wrocławskiej Galerii KINO
Wystawa kolaży fotograficznych Kai Wasylkiewicz „Śnij dalej” w Galerii KINO