Tomasz Dobiszewski

PIES

25.05 – 5.07. 2017

Zagadnieniem, które zarówno w pracy Pies, jak i we wcześniejszych realizacjach próbuję zgłębić jest poszukiwanie obrazu mentalnego, rodzącego się w głowie odbiorcy w reakcji na przedstawione mu sygnały, wskazówki, tropy. W prezentowanej realizacji film „Pies Andaluzyjski” Luisa Bunuela z 1928 roku został podzielony na podstawowe elementy składowe, czyli na około 32 tysiące pojedynczych klatek. Później zostały one połączone w taki sposób, że każdy z  prezentowanych obrazów zawiera w sobie sumę klatek składających się na jedno ujęcie filmu Bunuela. Im większa jest dynamika aktorów w danym ujęciu filmowym, tym bardziej uwidocznione zostają fazy ruchu postaci, a obrazy zaczynają przypominać chronofotografie Etienna-Jules Marey’a. Odbiorca oglądając serię 300 zamrożonych ujęć może sobie w umyśle skonstruować niezależną wersję filmu, we własnym, nienarzuconym mu czasie i tempie.

(T.D.)

 

Tomasz Dobiszewski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i prof. Stefana Wojneckiego. Obecnie jest studentem Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu we Wrocławiu..

Swoją artystyczną wypowiedź formułuje posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji, stanowią obszar jego zainteresowań. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne.

Prace w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie, Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz w kolekcjach prywatnych.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012).

Kuratorzy wystawy: Marek Grzyb, Piotr Komorowski

 

Pies

Relacja z wernisażu